Sunday, September 11, 2011

Park Khalid Bin Walid Mazari Sharif
Photo by: Mohammed Ibrahim Wahid

Mazari Sharif, The Holy Shrine of Hazrat Ali!

Photo by: Mohammed Ibrahim Wahid!

Khawja Surkh Parsa!

Photo by: Mohammad Ibrahim Wahid!
Balkh Province, Afghanistan, Hazrate Surkh Parsa